Báo cáo bền vững

Peterson cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ bạn tạo ra một báo cáo bền vững, cũng còn được gọi là báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR - corporate social responsibility).

Báo cáo bền vững là một tài liệu thuộc tổ chức để cung cấp thông tin về hiệu quả xã hội, môi trường, kinh tế và quản trị của công ty bạn.

Báo cáo thể hiện các giá trị và mô hình quản trị của tổ chức, cũng như cho thấy rõ sự liên kết giữa chiến lược và cam kết của tổ chức với nền kinh tế toàn cầu ổn định. Báo cáo là một sự liên kết giữa các nhân viên, hành tinh và lợi nhuận của tổ chức của bạn.

Peterson cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong việc này. Những điều này bao gồm:

  • Các chiến lược bền vững: Phát triển hoặc cải thiện chiến lược bền vững của công ty bạn

  • Xác định và gắn kết các bên liên quan: Thiết lập hoặc cải thiện đối thoại các bên liên quan để có được sự hiểu biết tốt hơn về những vấn đề quan trọng đối với họ

  • Phân tích tính trọng yếu: Xác định các chủ đề quan trọng và phạm vi báo cáo có sự tham vấn với các bên liên quan

  • Chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPIs - Key Performance Indicator): Xác định KIPs và thiết lập quy trình thu thập dữ liệu để thiết kế báo cáo bền vững

  • Báo cáo bền vững: Tạo báo cáo bền vững cho công ty của bạn
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy