Tài chính bền vững

Tài chỉnh ổn định liên quan đến tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs - small and medium-sized enterprises ), chủ yếu là trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp hoặc các hợp tác xã nông dân lớn. Thông thường, đây là những tổ chức khai thác và sản xuất.

Chúng tôi gọi đây là tài chính bền vững vì các công ty được chứng nhận theo chương trình bền vững hoặc hữu cơ hoặc chúng tôi nhận thức rằng cơ sở tài chính sẽ giúp công ty phát triển thành một doanh nghiệp bền vững. 

Có rất nhiều dự án và công ty ở Châu Phi, Châu Á và Mỹ Latin cần có vay vốn để cấp trước tài chính, ví dụ cho những người nông dân, hoặc cần vay vốn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng hoặc lưu kho. Những dự án này thường thiếu khả năng tiếp cận nguồn tài chính do các rủi ro như bất ổn mùa màng, sự bất định về thời tiết và biến động giá cả.

Peterson hỗ trợ những công ty này bằng cách đưa ra đề suất xin tài trợ của họ và chúng tôi sẽ giới thiệu họ với những nhà tài chính tiềm năng.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy