Phân tích rủi ro

Peterson có thể hỗ trợ những khách hàng của chúng tôi trong việc lập bản đồ các rủi ro về tác động môi trường và xã hội bất lợi trong chuỗi cung ứng của bạn, theo loại hàng hóa và địa lý.

Việc am hiểu chuỗi cung ứng của bạn đang trở nên ngày càng quan trọng hơn. Người tiêu dùng có nhu cầu tìm hiểu về nguồn gốc và phương pháp sản xuất sản phẩm theo khung pháp lý thắt chặt. Việc cân nhắc các hướng dẫn bền vững về ứng xử kinh doanh có trách nhiệm cũng như các quy định bắt buộc cũng rất quan trọng.

Theo Hướng dẫn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD - Economic Co-operation and Development) dành cho các Doanh nghiệp đa quốc gia, trách nhiệm của công ty là lập bản đồ rủi ro và thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn chặn và giảm nhẹ những rủi ro này. Hướng dẫn cũng yêu cầu các công ty tìm hiểu thêm về tình huống dẫn đến sản xuất các sản phẩm của mình và địa điểm cung cấp các nguyên liệu thô.

Do đó, các chuỗi cung ứng này có thể liên quan đến nhiều bên, khiến cho chuỗi trở nên phức tạp và không rõ ràng, tính minh bạch còn hạn chế trong toàn bộ chuỗi cung ứng có thể dẫn đến khả năng thương mại tiềm năng và xử lý hàng hóa của các công ty mang rủi ro môi trường hoặc xã hội.

Để liệt kê một số rủi ro điển hình mà chúng tôi phân tích, bao gồm khả năng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức, ô nhiễm nước và không khí, các nguy cơ tự nhiên và nạn phá rừng. Để đáp lại và giúp đỡ các khách hàng của mình, chúng tôi đã phát triển một công cụ chuyên biệt giúp bạn cản thiện tính minh bạch của chuỗi cung ứng của bạn cũng như đáp ứng những yêu cầu bắt buộc. 

Hãy liên hệ Peterson để tìm hiểu thêm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy