Đánh giá vòng đời

Life Cycle Assessment (LCA - Đánh giá vòng đời) là một công cụ hiệu quả để định lượng các tác động môi trường của một sản phẩm hoặc hoạt động trong toàn bộ vòng đời của mình.

Được xem là phương pháp duy nhất hiện nay để đánh giá và định lượng tác động môi trường của một sản phẩm hoặc hoạt động trong toàn bộ vòng đời của mình.

Bằng cách xác định đầu vào là nguyên liệu thô và đầu ra là sản phẩm chất thải và khí thải trong toàn bộ vòng đời, Peterson có thể cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi một bức tranh hoàn chỉnh về tổng tác động môi trường.

Peterson cung cấp cách tiếp cận LCA dựa trên quy tắc và khuôn khổ ISO 14040 và 14044. Bất kể phạm vi hoạt động của bạn, đội ngũ các chuyên gia LCA của chúng tôi sẽ đảm bảo yêu cầu tác động sản phẩm của bạn sẽ được một bên thứ ba đáng tin cậy xác minh một cách độc lập.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy