Thực hiện

Dự án và giải pháp Peterson là một bộ phận tư vấn cung cấp các giải pháp thực tế đối với các câu hỏi của bạn. Trọng tâm của chúng tôi chủ yếu là các lĩnh vực nông nghiệp, nhiên liệu sinh học/sinh khối, lâm nghiệp và dệt may nhưng chúng tôi cũng đảm nhiệm các lĩnh vực liên quan như chế biến thực phẩm, chất thải và tái chế.

Sự hỗ trợ của chúng tôi kết hợp với nhiều hoạt động khác nhau bao gồm cung cấp sự hiểu biết đúng đắn về chương trình, thực hiện phân tích GAP của quy trình thực tế so với tiêu chuẩn và tư vấn cách thiết lập một quy trình doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của chương trình.

Phụ thuộc vào kinh nghiệm và các nguồn tài nguyên có sẵn ở cấp độ của khách hàng, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong quá trình chuẩn bị hoặc cung cấp các giải pháp chứng nhận đã sẵn sàng gồm thiết kế hướng dẫn sử dụng quy trình, áp dụng hệ thống CNTT và phân tích rủi ro.

Ngoài ra, việc hỗ trợ có thể chỉ bao gồm đánh giá công ty sơ bộ dựa vào chương trình chứng nhận, để bạn biết những việc cần phải thực hiện để sẵn sàng cho chứng nhận.

Chúng tôi cung cấp một loạt các chương trình chứng nhận, chủ yếu liên quan đến tính bền vững và tuân thủ xã hội. Chúng tôi phục vụ rất nhiều ngành nghề, bao gồm các lĩnh vực sau: nông nghiệp, lâm nghiệp, tín dụng cacbon, nhiên liệu sinh học/sinh khối, dệt may, thức ăn chăn nuôi, nước và chất thải.

Bên cạnh việc thực hiện các chương trình chứng nhận được công nhận rộng rãi, chúng tôi cũng hỗ trợ bạn thực hiện các hướng dẫn bền vững nội bộ của riêng bạn và đảm bảo các hướng dẫn đó được tuân thủ.


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy