Dấu ấn Carbon

Các nghiên cứu dấu ấn cacbon của Peterson cung cấp thông tin để xây dựng một chiến lược quản lý khí thải nhà kính (GHG - greenhouse gas) hiệu quả và là điều kiện tiên quyết để tham gia thị trường thương mại GHG.

Một dấu ấn cacbon được định nghĩa là 'tổng khí thải nhà kính do một tổ chức, sự kiện hoặc sản phẩm gây ra'. Để đơn giản hóa báo cáo, dấu ấn cacbon thường được biểu diễn là lượng cacbon điôxít hoặc lượng tương đương với khí nhà kính được thải ra.

Đồng thời cung cấp thông tin tạo ra chiến lược xử lý khí nhà kính, có các nghiên cứu dấu ấn cacbon chứng minh sự tuân thủ theo các quy định của chính phủ.

Các loại dấu chân cacbon

  • Dấu ấn cacbon doanh nghiệp
  • Dấu ấn cacbon sản phẩm
  • Dấu ấn cacbon dự án, đối với một hoạt động hoặc sự kiện

Peterson có thể giúp bạn ở tất cả các lĩnh vực này.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy