Nước

Chúng tôi cung cấp một loạt giải pháp để hỗ trợ ngành nước. Kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này được thể hiện thông qua việc chúng tôi là thành viên ban chỉ đạo của tổ chức Quản lý Nước Châu Âu (EWS - European Water Stewardship) mà chúng tôi đã tham gia năm 2010. Chúng tôi cũng là cơ quan được phê duyệt đầu tiên theo Tiêu chuẩn EWS.

Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn và cung cấp cho bạn giải pháp về nước phù hợp với các nhu cầu của dự án, đáp ứng những yêu cầu tiêu chuẩn trong ngành hiện nay.

Bốn điểm trọng tâm chính của tiêu chuẩn là:

  • Đạt được và duy trì khai thác nước bền vững
  • Đạt được và duy trì trạng thái nước sạch về chất lượng hóa học và các yếu tố sinh học
  • Khôi phục và bảo tồn chu kỳ nước liên quan đến các khu vực có giá trị bảo tồn cao
  • Đạt được mục tiêu quản lý nước minh bạch và công bằng

Chúng tôi cũng tham gia vào Liên minh Quản lý Nước (AWS - Alliance for Water Stewardship), một tổ chức đối tác của EWS.

Dịch vụ của chúng tôi 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy