Phân bón

Do tăng trưởng ở ngành phân bón mà nhu cầu kiểm định và phân tích theo đó cũng tăng.

Đội ngũ kiểm định của chúng tôi được đào tạo để hỗ trợ khách hàng bằng một loạt các dịch vụ liên quan đến tất cả các loại phân bón chính và các lĩnh vực chuyên môn, bao gồm:

  • Kiểm định lý tính
  • Lấy mẫu
  • Giám sát
  • Định cỡ
  • Phân tích

Dịch vụ của chúng tôi

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy