Chúng tôi có thể giúp bạn không?

Contact us directly Gửi thư điện tử
Gửi tin nhắn

Dự án & Giải pháp

Peterson Projects and Solutions là bô phận tư vấn cung cấp những giải pháp thực tiễn và tại chỗ đối với các thách thức của bạn. Chúng tôi hỗ trợ các công ty đạt được những mục tiêu bền vững của họ bằng cách hỗ trợ họ trong việc xác định các chính sách bền vững của mình, giảm tác động về môi trường và nhận diện các tuyên bố bền vững tiềm năng cũng như xác định các tuyên bố đó một cách phù hợp.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Dự án & Giải pháp

Peterson Projects and Solutions là bô phận tư vấn cung cấp những giải pháp thực tiễn và tại chỗ đối với các thách thức của bạn. Chúng tôi hỗ trợ các công ty đạt được những mục tiêu bền vững của họ bằng cách hỗ trợ họ trong việc xác định các chính sách bền vững của mình, giảm tác động về môi trường và nhận diện các tuyên bố bền vững tiềm năng cũng như xác định các tuyên bố đó một cách phù hợp.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Phạm vi dịch vụ rộng khắp của chúng tôi hỗ trợ tất cả các hoạt động chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị

Dịch vụ của chúng tôi

Sự tư vấn và hỗ trợ của chúng tôi dựa trên gần 100 năm kinh nghiệm và chuyên môn trong việc cung cấp các giải pháp cho nhiều khách hàng bao gồm các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã nông nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ và chính phủ.

Hãy để chúng tôi giới thiệu thêm cho bạn về cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi

Tìm hiểu thêm
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy